Menu
Obec Hvožďany
Hvožďany
okres Příbram

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Kam s odpady

Aktualizace informace odpady:

popelnice na třídění odpadu

 

 

 

 

Kam s odpady

Jak a kde třídit odpady v obci??

Právní normy v posledních letech určily obce, jako původce komunálních odpadů. Veškerý odpad vznikající činností fyzických osob na území obce je původcem obce. Představitelé obcí jsou nuceni na základě těchto norem a běžných potřeb v životě zajistit jejich řádnou likvidaci.
Tato činnost je vázaná dodržováním řady paragrafů v zákoně o odpadech č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů. V naší obci je zaveden systém, který umožňuje občanům odkládat své odpady odděleně podle možností jejich využití nebo odstranění. Důraz je kladen na třídění jednotlivých komodit. Toto určuje zákon o obalech a s tím související integrovaný systém nakládání s komunálními odpady a obaly v obcích ve spolupráci s autorizovanou společností EKO-KOM a.s.
 

Způsoby likvidace odpadů:

  •   Komunální odpad (TKO) 
zbytkový odpad z domácností po vytřídění  ostatních komodit se ukládá do popelnic 120 l  nebo černých pytlů s logem  svozové  firmy  
Známky na odvoz TKO k zakoupení v pokladně OÚ Hvožďany. Svoz TKO zajišťuje na celém správním území obce firma RUMPOLD.

Plasty:

Plasty- PET lahve - pytlový sběr do modrých pytlů
Pytle modré barvy jsou k vyzvednutí na OÚ Hvožďa
Plné pytle se ukládají do přistaveného kontejneru ve dvoře  ve Hvožďany, popř. je  zajištěn svoz plastů 2x ročně
Plasty – Ostatní plasty –nepatří sem plastové díly z aut, pytlový sběr do  žlutých pytlů
Pytle žluté barvy jsou k vyzvednutí na OÚ Hvožďany
Plné pytle se ukládají do přistaveného kontejneru ve dvoře  ve Hvožďanech, popř. je  zajištěn svoz plastů 2x ročně
Nápojové kartony– pytlový sběr do oranžových pytlů
Pytle oranžové barvy jsou k vyzvednutí na OÚ Hvožďany
Plné pytle se ukládají do přistaveného kontejneru ve dvoře  ve Hvožďany, popř. je zajištěn svoz plastů 2x ročně
 

Sklo:

Sklo bílé – bílé kontejnery na sklo 1,5 m3
Sklo barevné – směsní – zelené kontejnery na sklo 1,5m3
Do kontejnerů na sklo nepatří: autoskla, skelní výplně z oken
Umístění sběrných nádob na sklo:
  •   Hvožďany -   naproti čerpací stanici,   na parkovišti u bytovek
  •   Roželov – u zastávky autobusu
  •   Mýta – u sportoviště
  •   Pozdyně – příjezd na náves
  •   Vacíkov – na návsi
  •   Leletice – u KD

Jedlé tuky a oleje:

JE MOŽNÉ NOVĚ OD 20.3.2019 ULOŽIT BEZPLATNĚ DO ČERVENÝCH POPELNIC, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY U HNÍZD NA SKLO V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OBCE - 2x Hvožďany, 1x Leletice, 1x Vacíkov, 1x Roželov - Mýta a 1x Pozdyně.

Jedlé oleje a tuky ukládejte výhradně v uzavřených nábobách - ideálně PET láhve 

Ostatní odpady:

Papír, lepenka – soustřeďuje se ZŠ Hvožďany popřípadě  ve dvoře pod přístřeškem, větší množství na požádání odvezen,řádně svázaný pracovníky obce

Kovy – kontejner  na „železný šrot“ je umístěn  v areálu dvora ve Hvožďanech

Nebezpečné odpady – 2x ročně mobilní svoz, viz „svoz nebezpečného odpadu“

Elektroktroodpad – 2x ročně termín,možnost odevzdat kompletní  vyřazený elektrospotřebič                                                           

Velkoobjemový odpad – sběr organizuje  obce 1-2x ročně v předem ohlášených  termínech, plánovaný termín květen 2012
Bioodpad- možnost uložit  trávu a listí ze zahrad  v pískovně pod Leleticemi
Stavební  suť – likvidace není v pravomoci obce, ale stavební firmy, která práce provádí
Textil- minimálně 1x za rok probíhá sbírka textilu
Odpady od právnických osob – likvidaci odpadů od právních osob obec nezajišťuje. Podnikající subjekty musí uzavřít smlouvu přímo s firmou zabývající se svozem a likvidací odpadu.

Jsme členy

Zajímavosti