Menu
Obec Hvožďany
Hvožďany
okres Příbram

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Gotický kostel sv. Prokopa a Navštívení panny Marie ve Hvožďanech

Kostel zde stál již v polovině 14. století. Je kostelem jednolodním, zakončený gotickým presbytářem, sakristií a předsíňkou na západní straně. Presbytérium je sklenuto dvojitou křížovou klenbou. Fasády jsou hladké, nečleněné, v presbytáři a v lodi jsou gotická hrotitá okna. Loď, sakristie a předsíňka jsou plochostropé. Hlavní oltář sv. Prokopa z druhé poloviny 18. století je rokokový, portálový, se sochou Javorské madony. Pozoruhodná je barokní kazatelna z konce 17. století a z téže doby je i kamenná křtitelnice. Nástropní malby jsou z roku 1932, obraz Proměnění Páně z roku 1771 pochází z kapličky na Třemšíně, byl restaurován v roce 1994 na náklady obce. V podlaze je 14 náhrobních kamenů bývalých pánů na Hvožďanech a ve Starém Smolivci. Nápisy jsou většinou vyšlapané, pod kazatelnou je náhrobní kámen s nápisem: "Zuzana Lipovská rozená Řesanská z Kadova zemřela roku 1637 a rodový znak. Varhany o dvou manuálech byly postaveny kolem roku 1870.

Zvonice

U kostela stojí barokní zvonice. Stará zvonice, která byla dřevěná, musela být pro zchátralost zbořena. V roce 1691 byla postavena nová zvonice, která je zděná a měla šindelovou střechu. Šindelová střecha byla při opravě v roce 2001 nahrazena měděným plechem.
Ve zvonici visely před 1 . světovou válkou 4 zvony. Zvon nazývaný "Prokop"vážil 882 kg a byl ulit v roce 1760, "Poledník", o váze 196 kg, přelit kolem roku 1720, třetí zvon "Robotník" z roku 1596 o váze 551 kg byl přelit v roce 1636, poslední nejmenší a nejstarší zvon s obrazem sv. Petra, který přežil obě světové války, váží 60 kg, byl ulit mistrem Bartolomějem v roce 1507. První tři zvony byly v roce 1916 a 1917 sejmuty a použity pro válečnou výrobu.
Dne 15. května 1927 byly zavěšeny a vysvěceny 3 nové zvony pořízené ze sbírek osadníků a krajanů z Ameriky za 21.653 Kč. První zvon "Panna Maria" o váze 435 kg. s nápisem: "Bohu ke cti, lidu k radosti po celém kraji i zámořské dáli ať zní Váš svatý hlas - dar krajanů a rodáků v Americe". Druhý zvon "Sv. Prokop" o váze 260 kg s nápisem: "Krutá válka vzala nás 1916, láska osadníků dala zas 1927 - dar římsko-katolických osadníků hvožďanských". Třetí "Umíráček"( 19 kg) s nápisem "Mrtvé oplakávám od roku 1927".

Za druhé světové války (26. března 1942) byly opět tyto tři zvony německými okupanty sejmuty a k ním přibrán i zvonek z kostelní věžičky o váze 11 kg, ten jediný se po válce vrátil.

Dne 27. května 1972 vysvětil biskup Dr. Josef Hlouch tři nové zvony:

  • "Matka Boží" (550 kg] s nápisem: "Svatá boží rodičko pod tvou ochranu se utíkáme - dar osadníků farnosti Hvožďanské", znovu přelit v roce 1990 
  • "Sv. Prokop"( 204 kg) s nápisem: "Sv. Prokope oroduj za nás - krutá válka vzala nás 1942, láska osadníků dala nás 1971 "
  • "Umíráček" o váze 50 kg. s nápisem: "Od roku 1972 mrtvé oplakávám - můj Ježíši Kriste milosrdenství "

Shodou okolností, předválečné i poválečné zvony odlila stejná firma Manoušek - Zbraslav.

Dne 15. 7. 1990 byl znovu vysvěcen největší hvožďanský zvon"Matka Boží" - váha 500 kg, který musel být přelit, protože praskl. Svěcení rpbedl budoucí pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, který byl tehdy českobudějoickým biskupem.

Jsme členy

Zajímavosti