Menu
Obec Hvožďany
Hvožďany
okres Příbram

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Hvožďanská tvrz se špejcharem

Tvrz

Tvrz stojí v jihozápadní části vesnice na nízkém pahorku, který se mírně svažuje k východu k hlavní silnici, zatímco na západní a jižní straně spadá strmě krátkým srázem do níže položené krajiny. Při západním úpatí návrší se rozkládá menší rybník, napájený z kolem protékajícího Hvožďanského potoka. Na širokém plochém temeni návrší se původně rozkládal kromě samotné tvrze poplužní dvůr, v nové době zcela přestavěný, který tvořil předpolí vnitřní tvrze. Dnes stojí po obvodu rozlehlého, zčásti travnatého, zčásti vyasfaltovaného prostranství řada budov buď zcela nových, nebo podstatně upravených. Je pravděpodobné, že případný archeologický průzkum by nalezl pod současným povrchem relikty starší zástavby. Vlastní tvrz je mohutná jednopatrová budova trojkřídlé ne zcela symetrické dispozice. Jednotlivá obdélná, pravoúhle na sebe navazující křídla nestejné délky stojí kolem středního dvora, otevřeného k jihozápadu. Zdivo je kamenné, lomové, jak je dobře patrné na severozápadní straně západního křídla, které je dnes téměř bez omítek. Nároží jsou armována velkými žulovými kvádry. Vnější porušené omítky na středním spojovacím a na části západního křídla jsou vápenné, obílené a světlešedé, východní křídlo je omítnuto novým šedým břizolitem. Předmětem ochrany je objekt tvrze čp. 6 s reliktem ohradní zdi a pozemky parc. č. st. 75/5, 75/7 a parc. č. p. 97/9, 97/10 a 1383. Pokračování popisu: Jihozápadní nároží západního a východního křídla jsou zesílena mohutnými hranolovými, šikmo předstupujícími opěrnými pilíři. Východní křídlo, v celém rozsahu podsklepené, představuje zřejmě hlavní obytnou budovu původní tvrze. Interiéry jsou v obou podlažích včetně sklepa nově přestavěny na několik bytů s plochostropými místnostmi. Původní dispozice křídla beze zbytku zanikla. Obě zbývající křídla byla pravděpodobně určena hospodářskému využití. Severní nepodsklepené křídlo je v přízemí sklenuto dvěma páry placek, patro je otevřeno do krovu. Západní křídlo, situované při hraně příkrého srázu spadajícího k západu a jihu k rybníku, je částečně podsklepeno. Ve sklepě, zčásti plochostropém, zčásti valeně sklenutém, je stará studna. Rovněž přízemí křídla obsahuje prostory kryté valenou klenbou s výsečemi, jedna místnost původně klenutá je dnes plochostropá. Vnější průčelí nesou pozůstatky členění z doby barokních úprav objektu. Dnes vesměs zazděné otvory obdélných oken a pravoúhlých vchodů mají hladká žulová ostění. Členění fasád východního křídla je novodobé, pravidelný rozvrh okenních os v ploše průčelí (šest os na východní straně, čtyři osy na Z do dvora) je dán skladbou vnitřních prostor a je nepochybně zcela nepůvodní. Z původní podoby východního průčelí se dochovala pouze kamenná reliéfní nápisová a znaková deska s fragmentem gotického nápisu a čtyřmi erby, pravděpodobně v původní poloze v úrovni patra blíže k jihovýchodnímu nároží nad někdejším příčným průjezdem. Tvrz je zastřešena valbovou střechou nad východním křídlem a polovalbovou nad křídlem západním, střechy kryty bobrovkami. Bezprostředně před západním křídlem a nádvořím na jihozápadní straně návrší těsně při hraně svahu na části nechráněného pozemku parc. č. 1375/1 se zachoval nepatrný zbytek staré ohradní zdi vnitřní tvrze.

Jsme členy

Zajímavosti